Bawisz się

Podaj nazwę miejscowości lub podaj kod pocztowy i określ promień wyszukiwania.

Baw się w promieniu:

Ostatnio dodane

Kto?

Kiedy?

Wybierz dzień tygodnia lub wskaż datę z kalendarza.

Wybierz interesującą Cię datę.

Niebo

Ziemia

Woda

Pod dachem

Wpisujesz czego szukasz lub zaznaczasz jedną kategorię albo więcej.
Wybierasz jedno kryterium lub wszystkie i wiesz gdzie bawisz się!

Znajdujesz się tutaj: Regulamin

                                                        Regulamin serwisu internetowego
                                                                     www.bawiszsie.pl

                                                                                 § 1

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego www.bawiszsie.pl.
 2. Każdy użytkownik serwisu internetowego www.bawiszsie.pl proszony jest o zapoznanie się z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz ich przestrzeganie.

 

 

                                                                                 § 2

Pojęcia użyte w Regulaminie:

Serwis – serwis internetowy zarejestrowany pod domeną internetową www.bawiszsie.pl, w którym można bezpłatnie umieszczać informacje o wydarzeniach oraz bezpłatnie je wyszukiwać.

Administrator – podmiot prowadzący Serwis.

Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu.

Użytkownik zarejestrowany – osoba, która dokonała rejestracji w Serwisie na podstawie adresu e-mail i hasła oraz dokonała aktywacji konta przy pomocy linku przesłanego jej przez Serwis na wskazany adres mailowy.

Użytkownik premiumużytkownik zarejestrowany, któremu Administrator nadał status premium.

Konto – element funkcjonalny Serwisu, za pomocą którego Użytkownik zarejestrowany korzysta z Serwisu, dostępny po podaniu przez niego adresu e-mail i hasła.

Hasło – ciąg znaków składający się z minimum 8 elementów, zawierający co najmniej jedną dużą literę i co najmniej jedną cyfrę, niezbędny do rejestracji użytkownika.

Regulamin – niniejszy regulamin.

Wydarzenie – informacja, ogłoszenie umieszczone w Serwisie przez organizatora lub osobę przez niego upoważnioną o zdarzeniu lub imprezie, zawierające określenie czasu, miejsca i rodzaju.


                                                                                   § 3

 1. Korzystanie z Serwisu, rejestracja i używanie Konta oraz umieszczanie informacji o Użytkowniku, jak również wydarzeniach jest dobrowolne i całkowicie bezpłatne.
 2. Rejestracja w serwisie nie wymaga podania danych osobowych Użytkownika, a co za tym idzie Administrator nie gromadzi danych w tym zakresie.
 3. Kontakt z Administratorem Serwisu odbywa się drogą mailową na adres: kontakt@bawiszsie.pl.
 4. Wskazane jest korzystanie przez Użytkownika z przeglądarek internetowych, z włączoną obsługą plików „cookies”, takich jak: Internet Explorer 7.0, Firefox 3.5, Opera 9.0, Google Chrom lub ich nowszych wersji.
 5. Korzystanie z Serwisu może wymagać pobrania plików cookies.
 6. Pliki cookies gromadzone są wyłącznie w celu utrzymania sesji przez Użytkownika, po zalogowaniu w Serwisie i tworzenia statystyk oglądalności Serwisu.
 7.  Adres IP komputera z którego korzysta Użytkownik wykorzystywany jest wyłącznie w celach tworzenia statystyk oglądalności Serwisu.

                                                                                   § 4

 1. Użytkownik po wprowadzeniu w Serwisie wybranych kryteriów oraz podaniu adresu e-mail, otrzymuje na wskazany przez siebie adres powiadomienia o nowych wydarzeniach spełniających wskazane kryteria.
 2. Użytkownik zarejestrowany, ma dostęp do podanych przez siebie danych i umieszczonych wydarzeń, które może modyfikować i usuwać.
 3. W przypadku wystąpienia zmiany elementów, które zostały podane podczas rejestracji Konta albo umieszczenia wydarzenia, Użytkownik zarejestrowany proszony jest o ich aktualizację.
 4. Użytkownik zarejestrowany może w każdym czasie wystąpić do Administratora z wnioskiem o usunięcie konta.
 5. Użytkownik zarejestrowany może wystąpić o usunięcie konta wysyłając wiadomość z zarejestrowanej skrzynki pocztowej. Po weryfikacji Użytkownika Administrator usuwa jego Konto.
 6. W przypadku naruszania zasad obowiązujących w Serwisie, Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Użytkownika.

                                                                                    § 5

 1. Przed umieszczeniem w Serwisie Administrator dokonuje, nie później niż w ciągu 48 godzin, akceptacji informacji o wydarzeniach wprowadzonych przez Użytkownika zarejestrowanego.
 2. Informacje o wydarzeniach wprowadzonych przez Użytkownik premium nie wymagają akceptacji Administratora przed umieszczeniem w Serwisie.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia informacji o wydarzeniach umieszczonej w Serwisie w przypadku naruszenia zasad  obowiązujących w Serwisie.
 4. Przed wygaśnięciem informacji umieszczonej w Serwisie, Użytkownik zarejestrowany oraz Użytkownik premium otrzymuje na wskazany przez siebie adres mailowy informacje o zbliżającym się terminie wygaśnięcia.
 5. Po wygaśnięciu wydarzenia w Serwisie jest ona przechowywana w folderze Twoje ogłoszenia przez 30 dni, w celu ułatwienia ponownego umieszczenia w Serwisie lub jej modyfikacji.


                                                                                § 6

 1. Status Użytkownika premium nadaje Administrator na podstawie analizy Konta Użytkownika zarejestrowanego.
 2. Użytkownik zarejestrowany może wystąpić do Administratora z wnioskiem o nadanie mu statusu Użytkownika premium.


                                                                                § 7

 1. Administrator dołoży wszelkich starań mających na celu prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, w szczególności zabezpieczenia dostępu do Kont Użytkowników przez osoby nieuprawnione.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za: awarie, problemy techniczne, funkcjonowanie serwerów oraz łączy internetowych, jak również nieuprawnione wykorzystanie Konta Użytkownika przez osobę trzecią z winy nie leżącej po stronie Serwisu.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść umieszczanych w Serwisie wydarzeń, w szczególności w zakresie ich rzetelności i prawdziwości oraz materiałów wykorzystanych przez Użytkowników w treści ogłoszeń.
 4. Znak graficzny Serwisu www.bawiszsie.pl stanowi własność Administratora i jego wykorzystanie wymaga pisemnej zgody Administratora.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do umieszczenia w Serwisie elementów reklamowych, za których treść nie ponosi odpowiedzialności.

                                                                                § 8

 1. Użytkownicy proszeni są o składanie wszelkich uwag dotyczących funkcjonowania Serwisu, w szczególności co do jego struktury, istniejących kategorii, jak również rodzaju wyszukiwania drogą mailową na adres: kontakt@bawiszsie.pl.
 2. Użytkownik może składać Administratorowi reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: kontakt@bawiszsie.pl.
 3. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis zgłaszanej nieprawidłowości oraz okres, w którym ona wystąpiła.
 4. Administrator rozpatrzy reklamacje w terminie 30 dni od daty jej otrzymania.
 5. Odpowiedź na reklamację Administrator przesyła na adres e-mail wskazany przez Użytkownika.


                                                                                § 9

Zmiany niniejszego Regulaminu mogą być dokonywane przez Administratora bez podawania przyczyn.

 1. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z chwilą umieszczenia w Serwisie zmienionej treści Regulaminu.


                                                                               § 10

 1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące.
 2. Regulamin obowiązuje od momentu jego umieszczenia w Serwisie, w zakładce regulamin.